Květen 2011

DIGITÁLNE KNIŽNICE NA SLOVENSKU

16. května 2011 v 23:17 | Tomášová Katarína |  Bakalárske práce


(ukážka publikácie)

Autorka v bakalárskej práci poukazuje na problematiku digitálnych knižníc na
Slovensku. Jej práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť,
v kontexte širšieho vymedzenia pojmu digitálna knižnica, vyzdvihuje digitalizáciu
a ochranu informácií v digitálnej podobe. Taktiež sa venuje digitálnym knižniciam, ich
potrebe a dôležitosti v dnešnej dobe. Uvádza typy digitálnych knižníc. Opisuje
konkrétne digitálne knižnice na Slovensku ich činnosť a informačné a knižničné služby.
Osobitnú časť venuje predstaveniu Knižnično - informačného systému tretej generácie,
ktorý má pre Slovensko v oblasti digitalizácie dôležitý význam. Autorka v praktickej
časti bakalárskej práce analyzuje prostredníctvom dotazníka určeného širokej verejnosti,
v rôznych vekových kategóriách, informovanosť respektíve neinformovanosť
respondentov o digitálnych knižniciach.


Text

16. května 2011 v 23:08 | Text |  Diplomové práce
Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text Text text text